آراء سال ۱۴۰۱

تاریخ موضوع رای
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس موافق
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ پیشنهاد آقای ذاکر - حذف جزء - طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مخالف
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ پیشنهاد آقای جعفر قادری - اصلاح جزء - طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مخالف
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ پیشنهاد آقای جعفر قادری - اصلاح جزء - طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مخالف
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس) مخالف
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ اخطار آقای سلیمی - طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی موافق
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی موافق
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ اصل ماده 1 و 2 - طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی موافق
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ پیشنهاد آقای صباغیان - حذف کل - ماده 3 - تبصره 1 - طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی مخالف
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ پیشنهاد آقای متفکر آزاد - اصلاح جزء - ماده 3 - تبصره 1 - طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی موافق
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ پیشنهاد آقای حسینی - اصلاح جزء - ماده 4 موافق
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ پیشنهاد آقای متفکر آزاد - اصلاح جزء - ماده 4 - تبصره - طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی موافق
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ اصل ماده 4 موافق
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ پیشنهاد آقای صباغیان - حذف جزء - ماده 5 مخالف
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ اصل ماده 5 موافق
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح جزء - ماده 6 موافق
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ اصل ماده 6 ، 7 ، 8 و 9 موافق
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ پیشنهاد آقای ذاکر - حذف جزء - ماده 10 مخالف
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ پیشنهاد آقای ویس کرمی - اصلاح جزء - ماده 10 مخالف
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ اصل ماده 10 و 11 موافق
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ پیشنهاد آقای پژمانفر - الحاق - ماده 11 مخالف
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ اصل ماده 12 و 13 موافق
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ اصل و جزئیات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر) موافق
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ اصل و جزئیات لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اصل ماده 1 تا 7 - طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ پیشنهاد آقای نوری - اصلاح جزء - طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مخالف
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اصل ماده 9 ، 13 ، 14 ، 15 - طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اصل ماده 17 تا 34 - طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ اصل ماده 36 تا 45 - طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ اصل ماده 47 تا 50 - طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ پیشنهاد آقای ذاکر - حذف جزء - طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مخالف
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ اصل ماده 51 - طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ اصل ماده 53 تا 56 - طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ اصل ماده 58 - طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ کلیات طرح تمدید زمان تحویل قیر سال 1400 مخالف
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ماده واحده مخالف
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ اصل ماده 60 - طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ اصل ماده 62 تا 66 - طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ دو فوریت طرح طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ لایحه آیین نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده (آر-اُ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ماده واحده - لایحه آیین نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده (آر-اُ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ کلیات لایحه اصلاح تبصره (1) بند (ب) ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مخالف
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح جزء مخالف
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ اصل ماده واحده - اصلاح تبصره (1) بند (ب) ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ کلیات و ماده واحده - لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ کلیات و ماده واحده - لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح جزء - ماده 1 موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح جزء - ماده 1 مخالف
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ پیشنهاد آقای شریعتی - اصلاح جزء - ماده 1 موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ اصل ماده 1 موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ پیشنهاد آقای شریعتی - اصلاح جزء - ماده 2 موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ پیشنهاد آقای آصفری - اصلاح جزء - ماده 2 موافق
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ اصل ماده 2 به همراه پیشنهادات موافق
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(اتاق ایران) در ده‌سال اخیر(دراجرای ماده ( 212) آئین نامه داخلی مجلس موافق
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ رفع ایراد شورای نگهبان - طرح جهش تولید دانش بنیان موافق
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ رفع ایراد شورای نگهبان - بند ب ماده 6 - طرح جهش تولید دانش بنیان موافق
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ رفع ایراد شورای نگهبان - بند پ ماده 6 - طرح جهش تولید دانش بنیان موافق
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ رفع ایراد شورای نگهبان - ماده 8 - طرح جهش تولید دانش بنیان موافق
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ رفع ایراد شورای نگهبان - بند چ ماده 8 - طرح جهش تولید دانش بنیان موافق
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ رفع ایراد شورای نگهبان - بند ب ماده 12 - طرح جهش تولید دانش بنیان موافق
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ رفع ایراد شورای نگهبان - بند ب ماده 17 - طرح جهش تولید دانش بنیان موافق
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ رفع ایراد شورای نگهبان - بند ج ماده 17 - طرح جهش تولید دانش بنیان موافق
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ پیشنهاد آقای آصفری - حذف کل - ماده 3 - مانع زدایی از توسعه برق مخالف
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ پیشنهاد آقای شریعتی - اصلاح کل - ماده 3 موافق

تاریخ موضوع رای
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ پیشنهاد آقای پژمانفر - الحاق به ماده 4 - مانع زدایی از توسعه صنعت برق موافق
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ پیشنهاد آقای مظفری - الحاق به ماده 4 - مانع زدایی از توسعه صنعت برق مخالف
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح جزء - ماده 5 موافق
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ اصل ماده 5 موافق
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ پیشنهاد آقای پژمانفر - اصلاح کل - ماده 6 مخالف
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ پیشنهاد آقای رضایی - اصلاح جزء - تبصره 1 - ماده 6 موافق
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ اصل ماده 6 و دو تبصره آن موافق
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ پیشنهاد آقای نوری - ماده 7 - حذف جزء مخالف
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ اصل ماده 8 موافق
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ اصل فراز اول ماده 7 موافق
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح جزء - ماده 9 موافق
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ اصل ماده 9 همراه با پیشنهاد مصوب موافق
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ اصل ماده 10 - مانع زدایی از توسعه صنعت برق موافق
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ پیشنهاد آقای ویس کرمی - اصلاح جزء - ماده 11 موافق
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ پیشنهاد آقای صباغیان - اصلاح جزء - ماده 11 مخالف
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ پیشنهاد آقای شریعتی - اصلاح جزء - ماده 11 موافق
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ پیشنهاد آقای سلیمی - ماده 11 موافق
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ اصل ماده 11 موافق
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ پیشنهاد آقای شریعتی - تبصره ماده 12 موافق
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ اصل ماده 12 موافق
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ پیشنهاد آقای ویس کرمی - تبصره ماده 13 موافق
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ اصل ماده 13 موافق
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ رفع ایراد شورای نگهبان - اصل گزارش اصلاحی کمیسیون مخالف
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ رفع ایراد شورای نگهبان - حذف موضوع استفساریه و پاسخ آن موافق
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ اصرار ورزیدن کمیسیون بر مصوبه خود موافق
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ پاسخ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سوال آقای سیدناصر موسوی لارگانی نماینده محترم فلاورجان و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم (یک فقره) موافق
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ پیشنهاد کمیسیون جهت رفع ایراد شورای نگهبان موافق
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ گزارش کمیسیون انرژی در مورد استنکاف دولت های یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری (در اجرای ماده (234) آیین نامه داخلی مجلس) موافق
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در مورد توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی صنعت برق کشور از سال 1392 تا 1400 (در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس) موافق
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ یک فوریت طرح منع استفاده مسوولین و مقامات ازامکانات و امتیازهای ویژه مخالف
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ پیشنهاد آقای نوری قزلجه - اصلاح کل - طرح شفافیت قوای سه‌گانه مخالف
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ پیشنهاد آقای علیرضا سلیمی ردیف 1 - 2- ماده 1 - طرح شفافیت قوای سه‌گانه موافق
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ پیشنهاد آقای دشتی اردکانی - ردیف 1 - 2- ماده 1 - طرح شفافیت قوای سه‌گانه موافق
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ پیشنهاد آقای صباغیان - ردیف 1 - 2- ماده 1 - طرح شفافیت قوای سه‌گانه موافق
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ پیشنهاد آقای حسن نوروزی - ردیف 1 - 2- ماده 1 - طرح شفافیت قوای سه‌گانه مخالف
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ پیشنهاد آقای علیرضا سلیمی ردیف 1 - 2- ماده 1 - طرح شفافیت قوای سه‌گانه موافق
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ پیشنهاد آقای محمدحسن آصفری - ردیف 1 - 2- ماده 1 - طرح شفافیت قوای سه‌گانه مخالف
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ پیشنهاد آقای محمدرضا صباغیان - ردیف 1 - 2- ماده 1 - طرح شفافیت قوای سه‌گانه مخالف
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ پیشنهاد آقای نوروزی ردیف 3 - ماده 1 - اصلاح جزء - طرح شفافیت قوای سه‌گانه مخالف
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ پیشنهاد آقای نوری قزلجه ردیف 3 - ماده 1 - اصلاح جزء - طرح شفافیت قوای سه‌گانه موافق
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ پیشنهاد آقای حسن نوروزی - ماده 1 - ردیف 1-3- اصلاح جزء - طرح شفافیت قوای سه‌گانه موافق
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ پیشنهاد آقای نوری قزلجه - ماده 1 - ردیف 1-5- حذف جزء - طرح شفافیت قوای سه‌گانه مخالف
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ پیشنهاد آقای سلیمی - ماده 1 - ردیف 1-5- اصلاح جزء - طرح شفافیت قوای سه‌گانه موافق
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ دو فوریت طرح طرح اصلاح جدول 4-24 محرومیت زدایی (جداول منابع و مصارف تبصره 14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور موافق
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ پیشنهاد آقای سلیمی - ماده 2 - اصلاح جزء - طرح شفافیت قوای سه‌گانه موافق
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ اصل ماده 2 - طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها موافق
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ پیشنهاد آقای نوری قزلجه - اصلاح کل - ماده 3 -طرح شفافیت قوای سه‌گانه مخالف
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ پیشنهاد آقای شریعتی - اصلاح جزء - ماده 3 -طرح شفافیت قوای سه‌گانه موافق
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ پیشنهاد آقای امیرآبادی - رفع ابهام - ماده 3 -طرح شفافیت قوای سه‌گانه موافق
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ اصل ماده 3 - طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها موافق

تاریخ موضوع رای
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ پیشنهاد آقای آصفری - ماده 4 - اصلاح جزء - طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها موافق
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ اصل ماده 4 - طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها موافق
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ پیشنهاد آقای آصفری - ماده 5 - اصلاح جزء - طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها موافق
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ پیشنهاد آقای حسن نوروزی - ماده 5 - اصلاح جزء - طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها مخالف
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ اصل ماده 5 - طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها موافق
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ پیشنهاد آقای سلیمی - ردیف 1-4 ماده 1 - اصلاح جزء - طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها موافق
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ پیشنهاد آقای مقتدایی - ماده 1 - حذف جزء - طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها موافق
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ماده 1 - طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها موافق
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ پیشنهاد آقای نوری قزلجه - ماده 16 - اصلاح جزء - مانع زدایی از توسعه صنعت برق موافق
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ اصل ماده 16 و 17 - مانع زدایی از توسعه صنعت برق موافق
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری موافق
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ کلیات طرح دوفوریتی اصلاح جدول4-24 محرومیت‌زدایی موافق
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد استنکاف دستگاههای اجرایی متولی قانون هوای پاک مصوب 25/4/1396 (در اجرای ماده (234) آیین نامه داخلی مجلس) موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ تقاضای دو فوریت لایحه اصلاح تبصره‌های (1) و (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ پیشنهاد آقای سلیمی - الحاق - ماده واحده موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ پیشنهاد آقای سلیمی - الحاق_ردیف 4) - ماده واحده موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ پیشنهاد آقای آصفری - ماده 19 - حذف جزء مخالف
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ پیشنهاد آقای سلیمی - ماده 19 - اصلاح جزء مخالف
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ پیشنهاد آقای شریعتی موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ اصل ماده 19 و تبصره موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ اصل ماده 21 موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ پیشنهاد آقای صباغیان - ماده 3 - تبصره - اصلاح جزء (ردیف 5) مخالف
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ پیشنهاد آقای عزیزی شیراز - ماده 3 - تبصره - حذف جزء مخالف
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ پیشنهاد آقای حسینی - ماده 14 - اصلاح کل موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ پیشنهاد آقای حسینی - ماده 14 - اصلاح کل
پیشنهاد آقای حسینی - ماده 15 - اصلاح جزء
موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ اصل ماده 15 موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ تقاضای دو فوریت طرح طرح تغییر تاریخ سال مالی 1401 موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ اصل ماده 8 - طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ پیشنهاد آقای سلیمی - ماده 10 - اصلاح جزء - طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ پیشنهاد آقای پژمانفر - ماده 10 - اصلاح جزء موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ اصل ماده 10 و 11 موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ اصل ماده 46 - طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ اصل ماده 59 - طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ اصل ماده 61 - طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ گزارش کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان در بند الف تبصره 1 - ماده 4 موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان تبصره 1 - ماده 9 موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان در ماده 18 - تبصره موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان در ماده 20 موافق
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ پیشنهاد آقای نوری قزلجه - ماده 1 - اصلاح کل مخالف
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ تقاضای دو فوریت طرح حذف تبصره ت ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مخالف

تاریخ موضوع رای
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ رای اعتماد به جناب آقای زاهدی وفا برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موافق
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پیشنهاد آقای ذاکر - ماده واحده مخالف
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پیشنهاد آقای صباغیان - ماده واحده مخالف
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ پیشنهاد آقای ذاکر - اصلاح جزء - ماده واحده مخالف
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ گزارش کمیسیون - ماده واحده موافق
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ تقاضای دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافق
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ اصل ماده ۴ طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی موافق
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ اصل ماده ۴ و تبصره ۲ و ۳ موافق
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ پیشنهاد آقای حسینی - حذف جزء - ماده ۴ مخالف
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ پیشنهاد آقای صباغیان - اصلاح جزء - ماده ۱۸ - ب مخالف
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ کلیات لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 موافق
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ پیشنهاد آقای حسن نوروزی - اصلاح جزء - ماده ۱۸ - طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی مخالف
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح کل - ماده ۱۸ - طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی موافق
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ پیشنهاد آقای قادری - اصلاح جزء - ماده ۱۸ - پ موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ پیشنهاد آقای میرتاج الدینی - اصلاح جزء - بند چ - ماده ۱۸ - طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ پیشنهاد آقای سیدشمس الدین حسینی - اصلاح جزء - بند چ - ماده ۱۸ موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ تقاضای دو فوریت طرح استفساریه ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ پیشنهاد آقای سیدشمس الدین حسینی - اصلاح جزء - بند ح - ماده ۱۸ موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ پیشنهاد آقای سیدشمس الدین حسینی - اصلاح جزء - بند خ - ماده ۱۸ مخالف
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ پیشنهاد آقای سلیمی - بند د - ماده ۱۸ موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ پیشنهاد آقای حسینی - بند د - ماده ۱۸ مخالف
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ پیشنهاد آقای میرتاج الدینی - بند ذ - ماده ۱۸ - حذف مخالف
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان - شفافیت قوای سه گانه موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده(182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان - مانع زدایی از صنعت برق موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ مصوبه کمیسیون در ماده ۴ جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ مصوبه کمیسیون در تبصره ۲ ماده ۶ جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ مصوبه کمیسیون در سطر اول ماده ۷ جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ مصوبه کمیسیون در ماده ۸ جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ مصوبه کمیسیون در ماده ۱۱ ، ۱۲ و ۱۳ جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ مصوبه کمیسیون در تبصره ماده ۱۳ جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ مصوبه کمیسیون در ماده ۱۶ و ۱۷ جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ کلیات لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری مخالف
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ جهت رفع ایراد در بند ذ ماده ۱ شورای محترم نگهبان - طرح تشکل های صنفی تخصصی موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان در تبصره ۱ ماده ۲ موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان در تبصره ۴ ماده ۲ موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان در ماده ۵ موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان (ماده ۹) موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان (ماده ۱۱ و ۱۲) موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان (ماده ۱) موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان (ماده ۲۵) موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ رای اعتماد به جناب آقای صولت مرتضوی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ پیشنهاد آقای صباغیان - اصلاح جزء مخالف
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ پیشنهاد آقای صباغیان - اصلاح جزء - ماده واحده - ردیف ۱ مخالف
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح جزء موافق
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ پیشنهاد آقای صباغیان - اصلاح جزء مخالف