گزارش بازدید از پروژه ملی آزادراه شیراز-اصفهان

نظر به اهمیت به سرانجام رسیدن کامل هر ۸ قطعه آزادراه شیراز-اصفهان، مجدانه پیگیر حل موانع پیش‌رو به‌ویژه تامین قیر و نقدینگی برای قطعات شش گانه، نهایی‌شدن قرارداد قطعه ۷ و ابلاغ قرارداد قطعه ۸ هستم.

1 2 3 32