فرایند جایگاه‌یابی و نقش‌یابی انصارالله در یمن

منبع: دوماهنامه اطلاعات راهبردی
تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۵ , January 19 2017
  سال چهاردهم، شماره 136,  Sep 28 2017 12:00AM
نویسنده (گان):متقی، ابراهیم؛ نجابت، روح‌الله؛ ؛ نجابت، رضا؛
کدبازیابی: 2690EC4
چکیده: به باور نویسنده، تبیین نقش و کارکرد انصارالله زمانی مشخص می‌شود که زمینه‌های اجتماعی ظهور و کارکرد سیاسی آن مشخص شود. به همین دلیل می‌توان این پرسش را مطرح کرد که: ابزار کنش اجتماعی در روند نقش‌یابی انصارالله در یمن چه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان فرضیه را براساس این گزاره مطرح کرد که ظهور و نقش‌یابی انصارالله تابعی از نقش‌یابی جنبش‌های اجتماعی اتوپیاگرا و هویت مقاومت است. چهارچوب نظری نوشتار حاضر بر اساس رهیافت جنبش‌های اجتماعی خوشه‌ای گیدنز بوده است.
موضوع(ات): یمن – سیاست و حکومت؛ حزبهای سیاسی – یمن؛ انصارالله (یمن)؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله

http://www.did.ir/catalog/index.aspx?cn=2690EC4

ممکن است بپسندید...