اعضاي جديد شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه شيراز مشخص شدند

روح‌الله نجابت دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس، با يادآوري اينكه طي انتخابات برگزار شده در 3 و 4 خرداد (نيم سال تحصيلي گذشته) اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده‌هاي دانشگاه شيراز انتخاب شدند، گفت: اعضاي شوراهاي دانشكده‌ها كه مشتمل بر 8 انجمن اسلامي هستند در اولين جلسه خود اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز را انتخاب كردند. به گفته وي، روح الله نجابت، حميده عليايي، سميرا قناعتيان، مريم اكبري، سجاد شريف دشتي، مجيد قنبري و امير طيبي به عنوان اعضاي اصلي و محبوبه جوهري و محمدحسين شعباني به عنوان اعضاي علي‌البدل اين تشكل دانشجويي انتخاب شدند. اين فعال دانشجويي همچنين خاطرنشان كرد كه دبير و مسئولان واحدهاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز در جلسات بعدي و از بين اعضاي نام برده انتخاب خواهند شد.

ممکن است بپسندید...